Menu Zavrieť

‼ STOP REŤAZIAM !!

K 1. januáru 2022 prišla do platnosti novelizácia zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Novelizácia obsahuje zákaz držať a chovať psa na reťazi. Je dôležité spomenúť, že takýto chov sa týka iba psov narodených po 1.1.2022. Pre všetkých držiteľov psov bude záväzný od 1.januára 2024. To je časový priestor, aby chovatelia psov prispôsobili podmienky na zabezpečenie chovného priestoru napr. postavením plotu alebo koterca. Zákon, myslí aj nato, že pes môže byť uviazaný na krátku dobu, to však len v prípade ak sa zabezpečuje čistenie chovného priestoru, zviera je ošetrované alebo kŕmené.
CELÉ ZNENIE NOVELY ZÁKONA 39/2007 Z.z. O VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 22 Ochrana zvierat
(4) Ďalej sa zakazuje
h) chovať alebo usmrcovať králiky výlučne alebo prevažne na účel získania kožušín s výnimkou ich súkromnej domácej spotreby,
i) v chovnom zariadení vrátane domácnosti chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem
1. chovu alebo držby nebezpečného psa; to neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov, ak ich je možné uviazať len z dôvodu podľa tretieho bodu,
2. uviazania služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený, alebo počas výcviku psa,
3. krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, počas kŕmenia psa, alebo pri ošetrovaní psa.
Za akých podmienok možno držať psa na reťazi, ktorý je narodený PRED 1.1.2022 ❓
Platná vyhláška ministerstva hospodárstva 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá myslí aj na túto možnosť.
§ 4 Osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia
(3)
Psa možno držať na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie (ďalej len „reťaz“) len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia ľudí, života alebo zdravia zvierat, majetku alebo na zabezpečenie jeho pohody najmä počas kŕmenia, čistenia chovného priestoru, vyšetrovania alebo ošetrovania a v súlade s požiadavkami podľa odsekov 4 až 6; suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov možno držať uviazané na reťazi len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ich pohody a počas tohto času musí byť pes pod kontrolou.
(4)
Pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania v súlade s požiadavkami podľa odseku 2.
(5)
Pes uviazaný na reťazi musí mať dostatočne široký obojok s nastaviteľným obvodom a hmotnosť reťaze musí byť prispôsobená veľkosti a hmotnosti psa na predchádzanie sťaženiu dýchania a zarezávaniu obojka do kože alebo poškodeniu jeho zdravia. Ak je reťaz psa pripevnená pohyblivým spôsobom k vodiacemu lanku, musí mať pes možnosť pohybovať sa pozdĺž vodiaceho lanka v dĺžke najmenej 5 m a do strany najmenej 2 m v oboch smeroch. Ak je reťaz pripevnená iným spôsobom, musí mať dĺžku najmenej štvornásobku dĺžky tela psa meranej od hrotu nosa po sedací hrboľ, najmenej však 2,5 m, musí byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi skráteniu reťaze v dôsledku zauzlenia a upevnená a umiestnená tak, že sa neomotá okolo prekážky vo výbehovej ploche psa.
(6)
Spôsob upevnenia reťaze musí umožniť psovi pohyb najmenej na ploche podľa prílohy č. 3 a ukrytie sa v ľahko dostupnom prístrešku so zabezpečením ochrany pred nepriaznivým počasím, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
ℹ️ Čo robiť keď máte podozrenie z porušenia zákona?
NEODKLADNE volajte na mestskú, štátnu políciu alebo Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Prievidzi.